Hangeul Song contest │후보 7 │Peizheng (Yolanda) Li & Xinlin (Candy) Gao